Vľúdnosť - Venia, nezisková organizácia

Nezisková organizácia Venia /slovensky Vľúdnosť/ vznikla v novembri 2002 ako súkromná iniciatíva s cieľom poskytovať komplexné opatrovateľské a ošetrovateľské služby.

Zakladateľmi neziskovej organizácie Venia /ďalej Venia/ a členmi jej správnej rady sú lekári. Svojou odbornosťou sa mienia zaručiť za kvalitu poskytovaných opatrovateľských služieb. Garantom kvality poskytovaných služieb je aj štatutárny zástupca s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti opatrovateľských služieb. Výkonnými pracovníkmi sú opatrovateľky.

Našim cieľom je zabezpečiť komplexnú opatrovateľskú starostlivosť pre starších, chorých a imobilných obyvateľov Bratislavy a okolia /Bratislavský samosprávny kraj/, ale aj pre deti. Venia n.o. ponúka kvalitné, adresné a efektívne služby, ako aj pripravenosť diskutovať a riešiť problémy klienta.

 

Zariadenie s opatrovateľskou službou.

Poskytneme Vám krátkodobú 24 hodinovú starostlivosť pre Vašich príbuzných počas Vašej neprítomnosti.

Pomôžeme Vám aj pri preklenutí čakacej doby na umiestnenie v zariadení pre seniorov. Počas tohoto času sa postaráme o Vášho príbuzného.

Výhodou umiestnenia v zariadení s opatrovateľskou službou  je kontakt so spoločenským prostredím, podpora samostatnosti opatrovaného, zamedzenie spoločenskej izolácie a Vaša spokojnosť, že je o Vášho príbuzného postarané.

Vo výnimočných prípadoch sa dá dohodnúť aj dovoz a odvoz klienta - cena 0,50 eur za 1 km dopravy.

Cena celodenného  pobytu  35 eur/deň  mesačne za odborné a obslužné činnosti  činnosti +5 eur za celodennú stravu a pitný režim.

Kontakt : 0905 484 675, 0908 765 634.

 

Denný stacionár

*** POZOR: Denný stacionár dočasne pozastavený ***

Denný stacionár poskytuje celodenné opatrovateľské a ošetrovateľské služby seniorom, hendikepovaným  a zrakovo postihnutým ľuďom, ktorí potrebujú celodennú starostlivosť, opatrenie, podanie liekov, rehabilitáciu, odpočinok, dozor, stravu a spoločnosť.

Pomôžeme Vám aj pri preklenutí čakacej doby na umiestnenie v zariadení pre seniorov. Počas tohoto času sa postaráme o Vášho príbuzného.

Výhodou umiestnenia v dennom stacionári je kontakt so spoločenským prostredím, podpora samostatnosti opatrovaného, zamedzenie spoločenskej izolácie.

Vo výnimočných prípadoch sa dá dohodnúť aj dovoz a odvoz klienta - cena 0,50 eur za 1 km dopravy.

Cena celodenného  pobytu  je 250 eur. mesačne za odborné činnosti +3,20  eur za celodennú stravu.

Starší občania, najmä imobilní alebo neschopní sa postarať o seba z iných dôvodov.

Okrem starších občanov nezabúdame ani na mladšiu generáciu, zamestnaných ľudí. Ponúkame pre nich efektívne zorganizovanie /časovú optimalizáciu/ liečebného režimu v prípade zložitých vyšetrení, operácií a rehabilitačného programu.

Opatrovateľská služba sa zameria najmä na osobnú hygienu klienta, úpravu jeho lôžka a okolia, pomoc pri obliekaní, ohriatie jedla a kŕmenie . Podľa potreby zabezpečíme aj donášku stravy. Môžeme poskytnúť aj pomoc pri prácach spojených s udržiavaním domácnosti, s bytovou hygienou, bežný nákup potravín.

Zabezpečíme kontakt klienta so spoločenským prostredím. Pod tým rozumieme sprevádzanie na lekárske vyšetrenie, prípadne na úrady, predčítavanie pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí.

U pacientov so špecifickým ochorením zabezpečíme dodržiavanie režimu, ktorý ochorenie vyžaduje.

 

Deti

Ponúkame opatrovanie cez deň, v poobedňajších i večerných hodinách.

Poskytneme opatrovateľskú službu rodinám, kde potrebujú zabezpečiť starostlivosť a dohľad k svojim deťom v prípade neprítomnosti rodičov. Okrem zabezpečenia dohľadu nad zdravým dieťaťom počas neprítomnosti rodičov, či už cez deň alebo vo večerných hodinách, ponúkame aj starostlivosť o choré deti. Keďže zamestávame detské sestry s praxou, garantujeme dodržiavanie liečebného režimu počas akútneho ochorenia, ale aj odbornú starostlivosť o postihnuté dieťa, vyžadujúce špeciálny režim.